Nytt fra Nord-Troms Friluftsråd på nyåret

Oppfølging av skoler og barnehager, strandrydding og tiltak mot marin forsøpling, friluftsskoler for barn og økt fokus på folkehelse. Likevel er det kanskje Ut i NORD og JuleSPREK folk flest forbinder med det interkommunale samarbeidet om friluftsliv og folkehelse i Nord-Troms. 

JuleSPREK

Det ligger an til at 2018 blir et arbeidsår med stor spennvidde. Skal vi lykkes trengs medlemskommuner som er med og følger opp. 

Her er informasjon om noen av de oppgaver om skal prege vårt arbeid i 2018. I år trykkes for første gang arbeidsprogrammet i en mer forseggjort versjon. Dette vil bli distribuert til politikere og kommunalt ansatte. Se vedlegg. 

JuleSPREK
Vi starter året med å snakke om jula. Noen ganger handler det om å være tidlig ute. Sånn er det med JuleSPREK 2018. Adventsutgaven av Ut i NORD vil i år få et kvalitetsløft. Nye solide skilt er allerede i produksjon. I år hadde JuleSPREK 149 deltakere. Disse gjennomførte til sammen 1.431 turer. I å er målet 300 deltakere og 3.000 turer. 

Ut i NORD 
At mange har kommet seg mer på tur og blitt bedre kjent i våre kommuner, er nettopp slik vi vil at Ut i NORD skal være. Det ble i fjor gjennomført 15.187 turer av de 926 deltakerne som var med. Å passere tusen deltakere er et naturlig mål i år. Vel så viktig er det at Ut i NORD skal bestå av flotte og varierte turer høyt og lavt i både Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Vi skal bli enda dyktigere i vår tilrettelegging med gode turbeskrivelser, en brukervennlig nettside, skilting og markedsføring. Se statistikk for JuleSPREK og Ut i NORD for tidligere år på utinord.no

Ut og Plukk
Ikke alle har fått med seg denne aktiviteten og nettsiden der friluftsrådene i Nord-Norge samarbeider. Nå det er populært å registrere fjellturer, så er det kanskje mulig å gjøre det populært også å registrere bærturer? Det er utgangspunktet. Hensikten er å løfte fram bærplukking som høstingstradisjon og friluftslivsaktivitet. Nytt i år er at Ut og Plukk også får en egen satsing på plukking av søppel i fjæra. Se mer på utogplukk.no

Friluftsliv gjør folk friskere
Folkehelse er et viktig stikkord for mye av friluftsrådets satsing. Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk er kanskje noe av det viktigste som skjer i Nord-Troms i folkehelsearbeidet på tvers av kommunegrensene. Vårt mål er at friluftsliv med naturopplevelser og fysisk aktivitet i det fri skal være en sentral del av kommunenes arbeid. Derfor vil folkehelse gå som en rød tråd gjennom mye av vårt arbeid i 2018. 

Skilt og tavler
Så langt er det skilting av turløyper vi har brukt mest tid på. Dette skal vi fortsette med, men produksjon av større skilt og informasjonstavler blir også viktig i år. 

Turhåndbok
Arbeidet som har vært påbegynt skal sluttføres i år. Dette blir en praktisk liten håndbok der mange av turene i Ut i NORD blir nærmere presentert. 

Aktiv på dagtid
På Skjervøy er Aktiv på dagtid etablert som en fast ukentlig aktivitet med god deltakelse. Etter oppstarten i Nordreisa dabbet det noe av. Nå er målet å komme igang igjen. Likeså i Kvænangen og Kåfjord dersom interessen er tilstede. I så fall trenger vi både ledere og deltakere. Aktiv på dagtid er et tilbud med gåturer på dagtid for personer som er i en trygdet situasjon og som ønsker bedre helse gjennom friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Turvenn
Aktiviteten på Skjervøy der ungdom er turvenner for eldre skal videreføres. Muligheten for å starte opp også i andre kommuner vil bli undersøkt. 

Skoler og barnehager
Friluftsrådet ønsker å arbeide for MER og BEDRE utetid i skoler og barnehager. Vi ønsker å oppfordre til mer bruk av læresteder i nærmiljøet i tillegg til bare klasseromsundervisning. Ingenting er mer naturlig enn å lære om virkeligheten i virkeligheten. Derfor er det viktig å stimulere til mer bruk av det klasserom som mangler vegger og har har himmelen som tak. Nytt i 2018 er målet om å etablere et eget nettverk med barnehager som er opptatt av fysisk aktivitet, naturopplevelser og god helse. 

Friluftsliv for flyktninger
Samarbeid med de i kommunene som arbeider med personer med innvandrerbakgrunn er viktig. Det å få på plass en grunnopplæring i friluftsliv inngår som en prioritert arbeidsoppgave i 2018. FRILUFTSKORTET skal være et tiltak som også andre enn flyktninger vil kunne dra nytte av. 

Tiltak mot marin forsøpling
Strandrydding var det tiltaket som oppnådde størst bevilgning i fjor. Det betyr at strandrydding blir en oppgave som skal ha prioritet også i 2018. Det å søke ny bevilgning slik at Nord-Troms kan bli enda dyktigere i arbeidet mot marin forsøpling vil det bli arbeidet med. 

På tur med ordføreren
Også i år vil våre fire ordførere invitere innbyggerne og tilreisende med på tur. Dette er lavterskelturer der det sosiale og flotte naturopplevelser skal stå i sentrum. Kanskje klarer vi i år å få prioriterte målgrupper med på turene. 

Friluftsskoler
Dette er en populær aktivitet som videreføres. I tillegg til friluftsskoler for barn i sommerferien vil vi også jobbe for å få til friluftsskoler i vinter- og høstferien. 

Ungdomssatsing på Skjervøy
Det er satt i gang et arbeid med å få til en egen gruppe for ungdom på Skjervøy som er interessert i friluftsliv. Gruppa vil bli etablert som DNT Ung og sånn sett ha tett samarbeid med DNT og Troms Turlag. Kartleggingen har vist at mange ønsker å være med. Nå gjenstår det å se om vi lykkes med å etablere dette som en populær ungdomsaktivitet med stort engasjement og mange deltakere. 

Friluftsliv for utviklingshemmede
Arbeidsområdet som startet opp i 2017 vil forhåpentligvis få et løft i år. Også det å følge opp andre prioriterte grupper vil bli gjort. Dette kan være innenfor andre funksjonshemminger, rus og psykiatri.  

Friluftsrådet på Facebook
Informasjon er viktig, og da er Facebook viktig i tillegg til en god nettside og kontakt med media. Så langt er det 1.591 personer som følger Nord-Troms Friluftsråd på Facebook. Det er i tillegg egne grupper for "Læring i friluft i Nord-Troms", "Utemat på bål i Nord-Troms og Finnmark", "Strandrydding i Nord-Troms og Finnmark", samt grupper for flere andre av friluftsrådets arbeidsområder. 

.....helt til slutt
Samarbeid er et viktig stikkord dersom friluftsrådet skal lykkes i å nå allsidige og gode resultater som kommer medlemskommunene, innbyggerne og friluftslivet til gode. Først og fremst gjelder det at kommunene har en hovedkontakt som inngår i friluftsrådets administrasjonsgruppe. Dernest er det viktig at de i kommunene som arbeider med oppgaver som står på friluftsrådets arbeidsprogram får informasjon og blir involvert i samarbeid med friluftsrådet. Skoler og barnehager er spesielt viktig.

Ekstra spennende nå ved starten av 2018 er vår nye medarbeider. I samarbeid med Finnmark Friluftsråd er Karina M. Sivertsen ansatt i et 3-årig engasjement med særlig ansvar for friluftsliv og folkehelse. Et slikt løft er viktig for at vi skal få gjort alt det vi ønsker.

Hugo Tingvoll
Daglig leder
975 20 450 


 
download   Arbeidsprogram 2018